Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie waardeert initiatieven zoals Klassenpost, die schrijfvaardigheid bij scholen onder de aandacht brengt. De Nederlandse Taalunie heeft eind 2015 het adviesrapport ‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’ gepresenteerd. Met dat advies wil de Taalunie aanzetten geven voor versterking van het onderwijs in schrijven. Dat kan door in te zetten op effectief schrijfonderwijs. Daarvoor schetst het adviesrapport drie aanbevelingen.

Onderwijsinspectie

Klassenpost is inhoudelijk voorgelegd aan de Onderwijsinspectie. Zij hebben het initiatief met belangstelling ter kennisgeving aangenomen. In een brochure van de Inspectie van het onderwijs met als titel: Focus op schrijven, wordt nadrukkelijk gewezen op aandacht voor het schrijfonderwijs. Daarin wordt aangegeven dat voor leerlingen echte schrijfopdrachten stimulerend werken. Om deze schrijfopdrachten tot een zinvolle activiteit te maken, is het belangrijk dat teksten echt gelezen worden.

Meesterschapteams Nederlands

De universitaire meesterschapteams voor het schoolvak Nederlands onderschrijven het uitgangspunt van Klassenpost dat het goed kunnen schrijven aan de basis staat van taalvaardigheid, succes op school en in de maatschappij. In hun in januari 2016 verschenen Manifest Nederlands op School bepleiten zij dan ook om schrijfvaardigheid ook in de landelijke toetsing van het voortgezet onderwijs een grotere rol te laten spelen. Met Klassenpost zijn de meesterschapsteams van mening dat schrijfvaardigheid – met betekenisvolle schrijfopdrachten – in alle opleidingen, en alle stadia van die opleidingen, grote aandacht verdient.

Platform Handschriftontwikkeling

In december 2015 is het artikel “WAAROM nog schrijven met de hand? DAAROM nog schrijven met de hand!” verschenen. Hierin worden tien- wetenschappelijk onderbouwde- argumenten van het schrijven met de hand belicht. Ideaal om leerkrachten te motiveren en ouders het belang van schrijven met de hand uit te leggen. Sinds een aantal jaren wordt op 23 januari de “Dag van het Handschrift” gehouden. Het doel is om bij het publiek en scholen aandacht te vragen voor het belang van en het plezier in schrijven met de hand. Het Platform staat zeer sympathiek tegenover het initiatief van Klassenpost om via een landelijk vakoverstijgend handschriftproject ons unieke handschrift levend te houden.

Platform Onderwijs 2032

Op 23 januari 2016 heeft het platform Onderwijs 2032 het eindadvies gepresenteerd. Met betrekking tot taalonderwijs wordt het volgende aanbevolen: Om taalonderwijs aansprekender te maken helpt het om deelvaardigheden -lezen, spreken, luisteren en schrijven- in samenhang aan te bieden. Nu worden deze vaardigheden vaak los van elkaar behandeld, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken. Momenteel ligt de focus van het platform om vorm te geven aan het vervolgtraject en de ontwerpfase. Klassenpost heeft zich aangemeld om bij te dragen aan dit vervolgtraject.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving, staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. Het Kerndoelenboekje dat is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen omschrijft het volgende omtrent taalvaardigheid:

Kinderen dienen hun taalvaardigheid te ontwikkelen, omdat ze dat nu en straks in de maatschappij hard nodig hebben. Dit houdt onder meer in dat het onderwijs waar mogelijk uitgaat van communicatieve situaties: levensechte en boeiende leesteksten, gesprekken over onderwerpen die kinderen bezig houden en een echte correspondentie met kinderen van andere scholen.

Nederlandse Orde voor Grafologen

De Nederlandse Orde voor grafologen volgt Klassenpost meer dan belangstellend op de voet.

Klassenpost besteedt schijnbaar spelenderwijs betekenisvol aandacht aan het schrijven met de hand als communicatiemiddel binnen het Nederlandstalig onderwijs. Daarmee hoopt Klassenpost leerlingen enthousiast te maken om schrijven met de hand ook te gebruiken in het gewone dagelijkse leven, met name daar waar het gaat om het omzetten van gedachten in taal. Schrijven met de hand legt zo een verband tussen wat je denkt en voelt.

De grafoloog kan handgeschreven uiting gebruiken om meer te weten te komen van de persoon die schrijft. Een niet onbelangrijk bijproduct is dat de grafoloog ook kan adviseren wanneer een schrijver moeilijkheden ondervindt. Omdat het Instituut Haenen van der Hout kinderen kan helpen die moeite hebben met het maken van een goede schrijflijn, zijn we blij dat veel scholen naar deze site kijken.

Zo hebben grafologen Klassenpost hard nodig vooral omdat schrijven met de hand minder aandacht krijgt tegenwoordig.

Lees ook de referenties van deelnemende scholen aan Klassenpost: