Schrijven

Schrijven staat aan de basis van taalvaardigheid, succes op school en in de maatschappij

In tegenstelling tot andere taalvaardigheden leren kinderen uitsluitend op school met de hand te
schrijven. Thuis leren kinderen spreken en luisteren, maar leren schrijven is doorgaans exclusief
verbonden aan de school.

Goed kunnen schrijven heeft direct een positief effect op de taalvaardigheid. Door met de hand te
schrijven leren leerlingen letters beter en sneller herkennen. Goed en foutloos kunnen schrijven
levert een gunstige bijdrage aan het leesvermogen en vanzelfsprekend vergroot het de algehele
woordenschat.

Schrijven bezit verschillende specifieke functies op het communicatieve, expressieve en
conceptuele of verwerkende vlak. Communicatief door bijvoorbeeld een aanmeldformulier in te
vullen of een verslag te schrijven. Expressieve aspecten zijn onder andere het uitdrukken van eigen
gevoelens of het formuleren van ideeën.

Een belangrijke functie van schrijven is kennisverwerking. Door met de hand te schrijven kunnen
leerlingen opgedane kennis beter verwerken, doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe
inzichten krijgen. Schrijven met de hand schept daarvoor de benodigde verdieping doordat een
leerling opgedane kennis als het ware in het geheugen grift. Deze functie wordt ook wel schrijvend
leren genoemd.

Schrijven met de hand biedt daarmee een instrumentele vaardigheid die van groot belang is bij
andere schoolvakken zoals onder andere bij lezen, rekenen en aardrijkskunde. Goed kunnen
schrijven biedt een functionele ondersteuning bij bijvoorbeeld aardrijkskunde
om landen en steden te leren.

Met de hand schrijven helpt bij de ontwikkeling van de fijne motoriek en bevordert de behendigheid
van de oog/hand coördinatie. Alleen het menselijke brein is in staat tot de productie van schrift. Bij
het schrijven moeten diverse processen in de hersenen samenwerken. Schrijven met de hand is als
het ware hersengymnastiek.

Schrijven kenmerkt zich dan ook door een complex proces dat zich specifiek afspeelt tussen
behendigheid, taalvaardigheid en kennisverwerking. Schrijven stimuleert ook de fantasie, het
geheugen, de concentratie, creativiteit en het inlevingsvermogen.

Over het algemeen zijn het in meerderheid jongens die bij het verlaten van de basisschool een
matig leesbaar handschrift hebben. Juist daarna is bij het voortgezet onderwijs een goed
handschrift wezenlijk van belang, wanneer een docent de gemaakte toetsen dient te beoordelen.
Een slecht handschrift maakt die beoordeling veelal lastig en dat kan direct leiden tot een lagere
score.

Uit recent onderzoek is gebleken dat een betere taalbeheersing ervoor zorgt dat mensen meer
zelfredzaam, sociaal actiever en gelukkiger zijn en betere kansen hebben binnen de arbeidsmarkt.
Taalvaardigheid bevordert kennis en burgerschapsontwikkeling en voorkomt sociale uitsluiting.

Wanneer er bij jongeren een achterstand is ontstaan bij het schrijven, is deze op latere leeftijd
moeilijker in te halen. Bij jongeren valt dan ook op het gebied van schrijven en taalvaardigheid de
meeste winst te behalen.

Taalvaardigheid is voor alle leerlingen een belangrijke competentie om hun eigen talenten optimaal
te ontwikkelen en deel te nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Zij moeten nu en
later meer dan ooit kunnen samenwerken, creatief zijn, beschikken over digitale geletterdheid,
problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken, zichzelf kunnen sturen en sociaal en cultureel
vaardig zijn.

In het verwerven en versterken van deze vaardigheden is taalvaardigheid,met schrijfvaardigheid als
belangrijkste onderdeel daarvan een vereiste.

Taalvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met schrijfvaardigheid!