Klassenpost in het nieuwe curriculum

Jullie leerlingen beschikken van jongs af aan over een creatief vermogen om uiting te geven aan eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens. Leerlingen verkennen en ontwikkelen door taal en burgerschapsonderwijs hun eigen identiteit en hun relatie tot anderen. Ze leren hun eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens uit te drukken en maken door middel van taal hun keuzes en intenties duidelijk. Met taal geven leerlingen betekenis aan de wereld, zijn ze in verbinding met anderen en kunnen ze gevoelens, ervaringen, meningen en feiten onder woorden brengen en anderen begrijpen.

In het referentiekader taal en het voorstel voor het vernieuwde curriculum staat voor het PO, VO en MBO in de doorlopende leerlijnen omschreven wat jullie leerlingen moeten kennen en kunnen binnen het leergebied Nederlands.

Het leergebied Nederlands werkt mee aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. Dat gebeurt vanuit drie kerninhouden die sterk met elkaar samenhangen:

  • Taal & communicatie
  • Taal & cultuur
  • Taal & identiteit

Klassenpost draagt bij aan deze drie kerninhouden doordat leerlingen die elkaar niet kennen schriftelijk met elkaar communiceren (Taal & communicatie), doordat ze elkaar vertellen over de eigen achtergrond en belevenissen (Taal & cultuur) en doordat de taalcompetentie en daarmee het zelfvertrouwen van leerlingen al doende groeit (Taal & identiteit).

Er is binnen de realistische opzet van Klassenpost expliciet aandacht voor kwalitatief goede interactie wat de taal- en denkontwikkeling van de leerlingen bevordert.

Leerlingen ontwikkelen hun taalgebruik binnen de praktische context van Klassenpost doordat ze hun schriftelijke communicatie vormgeven qua stijl, plot en visuele vorm op letter-, schrift-, tekstniveau en beeldkeuze. Daarmee leren ze doelgericht te communiceren. Door feedback te gebruiken in nieuwe situaties, ontwikkelen zij tegelijkertijd hun spreek- en schrijfdurf.

Klassenpost heeft ook een interessant raakvlak met de leergebieden voor burgerschapsonderwijs en Mens & Maatschappij. Behalve op het niveau van taal, klas en school ontwikkelen leerlingen zich tijdens Klassenpost ook op andere schaalniveaus als burger; regionaal, nationaal, Europees en zelfs mondiaal. Ze ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen allerlei schrijfmaatjes en uiteenlopende culturen. Klassenpost biedt een uitnodigend klimaat waarin leerlingen leren om elkaar en anderen te begrijpen, te waarderen en te respecteren. Zij leren zich te verplaatsen in elkaars en andere leefwerelden en perspectieven van hun schrijfmaatjes.

Klassenpost sluit optimaal aan bij het meer samenhangende curriculum van morgen!